W tej komrce znajduje si obiekt FLASH     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

Zalety i wady korzystania z pomocy psychologicznej Online

Podsumowując wyniki badań własnych i poglądów autorów zajmujących się powyższym tematem (a jest ich w Polsce  bardzo mało ze względu na nowość tematu) zachęcających i przemawiających do korzystania z usług  psychologicznych przez Internet lub ich odrzucenia oraz do pozytywnych i negatywnych stron zarówno w stosunku do potrzebujących, jak i terapeutów a także ze względu na sam proces pomocy można wypunktować  następujące wnioski, które mogą być uwzględnione w trakcie przemyśleń nad tym tematem:

 

Korzystne strony w stosowaniu cyber-psycho-konsultacji dla Klienta:


1. Komfort. Klient może nie wychodząc z domu skontaktować się z psychologiem, dodatkowo oszczędzając wysiłek i czas.

2. Za pomocą pisania można pokonać trudności w werbalizacji problemów, poczucie wstydu wynikające z  bezpośredniego spotkania z psychologiem itp.;

3. Pisanie o własnej osobie i własnych problemach pozwala na bardziej obiektywny wglądy do istoty problemu i  towarzyszące mu emocje;

4. Niektórzy ludzie wolą po prostu pisać zamiast mówić, a niektórzy jak zaczynają mówić to często tracą  kierunek rozmowy pod wpływem stresu lub uruchamiają się u nich różne mechanizmy obronne;

5. Sama możliwość zdystansowania się ze strony Klienta w trakcie opisywania stanu lękowego lub emocjonalnego  ma zalety terapeutyczne, gdyż umożliwia kognitywną kontrolę samego siebie;

6. Możliwość przechowywania materiałów z poprzednich kontaktów, co daje możliwości wglądu i obiektywnej oceny bez zbędnego stresu;

7. Sam charakter przykazu myśli i emocji wzbogaca doświadczenia klienta o własnej osobie i pomaga w precyzowaniu własnych postaw, poglądów itd.;

8. Kontakt pośredni niektórym Klientom daje poczucie bezpieczeństwa, anonimowość (skorzystać z różnych usług pod własnym lub wymyślonym kryptonimem) daje szczególną korzyść w przypadku konsultacji w sprawach sercowych, seksualnych, itp.;

9. Możliwość wyboru najlepszych terapeutów na świecie bez konieczności ponoszenia kosztów wyjazdu, zakwaterowania, itd.;

10. Serfowanie w sieci internetowej w szczególności w serwerach psychologicznych jest ważnym elementem samopsychoprofilaktyki, gdyż pozwala na szeroki wgląd do literatury, analizę cudzych doświadczeń, itd.;

11. Usługi psychologiczne w sieci internetowej (wraz z kosztem połączeń) ogólnie są na pewno o wiele tańsze w porównaniu z wizytami w gabinecie.


Niekorzystne strony:


1. Wykorzystywanie sieci w pomocy psychologicznej jest ograniczone pod różnymi względami: posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego; odpowiedni poziom wiedzy w zakresie obsługi komputera i programów internetowych; dostęp do sieci; możliwości fizyczne (sprawność manualna, wzrok); możliwość psychiczne (odpowiedni poziom świadomości i kontroli umysłu); adekwatny poziom umiejętności czytania i pisania.

2. Brak stabilności w funkcjonowaniu sprzętu, sieci, programów, itd. Co może spowodować zerwanie kontaktu z terapeutą;

3. Niepewność w stosunku do bezpieczeństwa przed atakami wirusów, oraz włamaniem się do kont e-mailowych;

4. Brak możliwości szybkiej i bezpośredniej interwencji ze strony osoby pomagający w razie potrzeby;

5. Wątpliwość i niepewności, co do efektywności tego rodzaju usług w pomocy psychologicznej;

6. Niepewność, co do poprawnego opisania lub zrozumienia i interpretowania tekstu pisanego;

7. Izolacja Klienta od świata zewnętrznego i zerwanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych albo  wzmocnienie u niego urojenia lub innych zaburzeń myślenia w wyniku pozytywnego ustosunkowania się do nich ze  strony terapeuty w pierwszych kontaktach.

 

Zalety cyber-pomocy psychologicznej z punktu widzenia procesu i efektu pomocy psychologicznej:


1. Rozszerzenie zakresu usług psychologicznych;

2. Zwiększenie popularności usług psychologicznych i dostępności dla ludzi z różnych środowisk;

3. Obniżenie kosztów usług psychologicznych;

4. Rozszerzenie baz danych dla prowadzenia i uaktualnienia badań naukowych nad zaburzeniami i ich odmianami w świetle zmian czasowych, cywilizacyjnych i technologicznych poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistością;

5. Zniesienie psychologicznej i kulturowej bariery kontaktu z psychologiem;

6. Otwieranie nowych miejsc pracy dla psychologów;

7. Redukowanie odległości i zniesienie innych barier dla mieszkańców małych miast i wsi, a szczególnie dlaosób chorych, starych i niepełnosprawnych;

8. Szybki postęp w komputeryzacji i telekomunikacji będzie umożliwił w krótkim czasie pełen kontakt audiowizualny.


Świadomość wad i zalet motywuje nas do minimalizacji skutków wad i zwiększenia wartości zalet..

 

Możesz być spokojny i poczuj się bezpieczny z nami !!

 

 Użytkownik

 Hasło


 Zarejestruj się

                Data19/3/2018

 W tej komrce znajduje si obiekt FLASH